Algemene Voorwaarden Secondheaven.nl

Inhoud:

1. Definities

2. Identiteit

3. Toepasselijkheid

4. Het aanbod

5. De overeenkomst

6. Herroepingsrecht/Retourneren

7. Kosten in geval herroepingsrecht/Retourneren

8. Uitsluiting herroepingsrecht/Retourneren

9. de prijs

10. Conformiteit en garantie

11. levering en uitvoering

12. Betaling

13. Klachtenregeling

14. Geschillen

15. Aansprakelijkheid

 

art. 1 Definities

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of een bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met secondheaven.nl

2. Dag: kalenderdag

3. Duurzame gegevens drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die persoonlijk aan hem/haar is gericht, op te slaan op een manier die de toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consument om binnen een bepaalde tijd af te zien van de overeenkomst op afstand

5. Contactformulier: het contactformulier voor o.a. beperkte herroepingsrecht die secondheaven.nl ter beschikking stelt op de home pagina om eventueel herroepingsrecht toe te passen of vragen te stellen

6. Ondernemer: de natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbied

7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door secondheaven.nl georganiseerd systeem van verkoop

 op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het afsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden vansecondheaven.nl

 

Art 2. Identiteit

 Identiteit van secondheaven.nl

Rechtspersoon: Liedeke van Duijsen, eigenaresse van www.secondheaven.nl

Bezoekadres: Albert Helmanhof 27

                        1321GE Almere

tel. 06-855 322 17

Email: secondheaven@hotmail.nl / info@secondheaven.nl

KVK 51395517

 

Art 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van secondheaven.nl en op elk tot op afstand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt deze tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij secondheaven.nl zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden getoond

3. Indien de overeenkomst op afstand electronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze voorwaarden langs electronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige manier kan worden geraadpleegd opeen duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal secondheaven.nl alles in het werk stellen deze zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor inzage

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige  in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd

5. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden

6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden

 

Art 4. Het aanbod

1. Wij bieden tweedehands merkkleding en mode accessoires aan met een beperkte houbaarheidsduur

2. Het aanbod wordt door onze inbrengers geleverd en verschilt dagelijks

3. Het aanbod is vrijblijvend en wisselt wekelijks tot maandelijks

4. Het aanbod bevat foto's van de producten met duidelijke product omschrijving, maten, afmetingen en prijs

Deze zijn waarheidsgetrouw. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument te verkrijgen om zo tot een keuze te komen

5. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod van secondheaven.nl zijn door ons zelf gemaakt en opgemeten

Dit is een indicatie en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst na aankoop van de producten

6. Afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw en kunnen van dichtbij bekeken worden om een nog beter beeld van de producten te krijgen secondheaven.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van een product, mocht dit het geval zijn dan wordt dat erbij vermeld

7. Elk aanbod bevat dusdanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

dit betreft in het bijzonder:

De prijs

Beschikbare maat, model, kleur en eventueel materiaal

eventuele verzendkosten

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

Het al dan niet van toepassing zijn op herroepingsrecht

De wijze van betaling, aflevering & uitvoering van de overeenkomst

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd ligt aan de voorschriften van de belastingdienst. dit is voor onze inbrengers wel het geval. Verkooplijsten met getekende ontvangst/uitbetaal bon/vergoeding voor de ingebrachte producten, moeten 7 jaar worden bewaard conform de voorschriften van de belastingdienst, Inbrengers kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens wijzigen, opvragen of laten verwijderen uit ons bestand

8. De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem/haar verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

 

Art 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand na acceptatie van de bestelling door secondheaven.nl

2. Secondheaven.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken

3. Indien de consument het aanbod langs electronische weg heeft aanvaard, bevestigd secondheaven.nl onverwijld langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door secondheaven.nl kan deze worden ontbonden.

4. Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt treft secondheaven.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt zij voor een voor een veilige web omgeving. Indien de consument electronisch kan betalen, zal secondheaven.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen

5. Secondheaven.nl kan zich- binnen de wettelijke kaders-, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de de overeenkomst op afstand. Indien secondheaven.nl op grond van onderzoek een goede reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan zijn wij gerechtigd gemotiveerd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

6. Secondheaven.nl zal bij het product of aanbod de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het bezoekadres van de vestiging van www.secondheaven.nl waar de consument eventueel met klachten terecht kan

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het beperkte herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

C  De informatie over garanties en bestaande service na aankoop

D  De in art 4 punt 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij secondheaven.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het betreffende product of producten

 

Art 6. Herroepingsrecht/Retourneren

1.Herroepingsrecht/Retourneren geldt alleen voor maximaal 14 dagen na ontvangst van uw aankoop via de website www.secondheaven.nl. 

U stuurt ons dan binnen 2 dagen rechtstreeks een email naar secondheaven@hotmail.nl  om met of zonder opgaaf van reden de koop te ontbinden en dat u producten terug wilt sturen.

Zodra u de aankoop heeft ontvangen van www.secondheaven.nl gaan de 14 dagen bedenktijd in. Wij leggen de lat heel hoog wat onze producten betreft, dit, omdat de kleding en mode accessoires tweedehands zijn. Dat is voor ons de reden waarom wij liever niet retourneren omdat wij niet kunnen controleren of u de producten alsnog gebruikt heeft. Bent u echt niet tevreden over onze producten dan stuurt u binnen 14 dagen op eigen kosten de producten terug en krijgt u uw geld terug.

Twijfelt u of een product wel of niet past, dan mag u altijd een pas afspraak maken 

2. Mocht u onverhoopt een product beschadigd ontvangen na verzending neem dan direct contact op met www.secondheaven.nl via het contactformulier op de home pagina of stuurt u ons een email op secondheaven@hotmail.nl of bel 06-85532217

 

Art 7. Kosten in geval Herroepingsrecht

Als u binnen de gestelde termijn uw bestelling annuleert, dan zijn de kosten van het retour sturen voor de koper,  mocht u na ontvangst toch spullen willen terugsturen, dan neemt u eerst contact op met www.secondheaven.nl 

In bepaalde gevallen zijn de verzendkosten voor www.secondheaven.nl

 

Art 8. Uitsluiting van herroepingsrecht

Omdat onze producten tweedehands zijn nemen wij liever geen producten retour. Dit, omdat wij niet kunnen controleren of u de producten alsnog heeft gebruikt, Bent u echt niet tevreden, neem dan direct contact met ons op. 

Twijfelt u over een product, dan mag u altijd een pas afspraak maken.

Als u de producten bij ons op afspraak hebt bekeken en afgerekend, heeft u geen recht op retourneren.

Contant betalen/ophalen is daarbij de afreken optie 

U kunt uw bestelde producten bij passen, afhalen en contant betalen, eerst bekijken en dan beslissen of u ze af wilt rekenen en aan wilt schaffen

 

Art 9. Prijs

Onze prijzen zijn gebaseerd op ong. 20% van de nieuwwaarde van de producten, soms ligt dit iets hoger naar gelang het product eruitziet of door afspraken die daar over gemaakt zijn met onze inbrengers. Onze Inbrengers leveren onze producten die te koop zijn op secondheaven.nl

Onze inbrengers ontvangen 40% van de verkoopprijs van het product (40% voor de inbrenger 60% voor secondheaven.nl)

Onze producten zijn BTW vrij omdat het tweedehands is. Secondheaven.nl behoud het recht om prijzen aan te passen

De genoemde prijzen zijn in euro, BTW vrij en zonder de te berekenen verzendkosten. De verzendkosten worden berekend door de verzendorganisatie van uw keuze

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van zet- en drukfouten wordt geen aansprakelijk aanvaard.  Bij zet- en drukfouten is secondheaven.nl niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren

 

Art 10. Conformiteit en Garantie

Secondheaven.nl staat er voor in dat de producten die worden aangeboden voldoen aan de beste kwaliteitseisen wij verkopen uitsluitend tweedehands merkkleding en mode accessoires , dat wil zeggen heel goed draagbaar 

Wat verstaan wij daaronder:

Géén gaten, vlekken, okselplekken, missende labels, missende knopen, halen, winkelhaken, brandgaatjes, losse voeringen, kapotte zakken, gerepareerde kleding, slechtlopende of kapotte ritsen, ingekorte of ingenomen kleding, pulletjes of gepilde kleding, incomplete kleding (bijv. jas zonder kraag) verwassen of vale kleding, schoenen met vlekken of zweetplekken, afgelopen zolen, tassen met vlekken of binnenkant vies, incomplete tassen (bijv. missend draaghengsel) sieraden die onderdelen missen, kapotte sieraden 

Mocht u onverhoopt een product niet in goede staat ontvangen neemt u dan direct contact op met secondheaven.nl middels het contactformulier of ander beschikbaar contactmiddel, zoals aangegeven in Art 6 punt 1

- Het aanbod voldoet aan een deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de dag tot stand gekomen overeenkomst bestaande bepalingen en/of overheidsvoorschriften

- na ontvangst van de producten dienen de geleverde producten onmiddellijk te worden geïnspecteerd en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk, binnen twee dagen, te worden gemeld bij www.secondheaven.nl zoals beschreven in Art 6 lid 1

 

Art 11. Levering en uitvoering

1. Secondheaven.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de bij de uitvoering van bestellingen van producten

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt 

3. Met in achtneming van hetgeen hierover in art 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde en betaalde bestellingen binnen een week verwerken, mits de consument heeft aangegeven de koop te willen ontbinden

Indien een bestelling vertraging heeft dan zal de consument hier direct over worden geïnformeerd

4.Alle levertijden zijn indicatief

# wegens enorme drukte bij de postbezorging door het corona virus kan je bestelling later worden bezorgt dan verwacht

Hier kan de consument geen rechten aan ontlenen 

de overschrijding van de verzendtermijn geeft geen recht op schadevergoeding 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij secondheaven.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan secondheaven.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen

6. In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering, komen retourvracht opslagkosten alsmede het risico van beschadiging en teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument

 

Art 12. Betaling

1. Via secondheaven.nl bestelde producten worden vooraf betaald voordat zij worden verzonden

2. Via secondheaven.nl bestelde producten die contant worden betaald dienen vooraf een afspraak te maken om de producten op te komen halen dit kan middels het contactformulier op de homepage

Komt u niet op uw afhaal afspraak zonder reden, dan worden de producten weer op de site geplaatst

3. De consument is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens om de overeenkomst tot stand te laten komen, u heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan secondheaven.nl te melden

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft secondheaven.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

 

Art 13.Klachten

1. secondheaven.nl behandelt klachten middels diverse kanalen Neemt u vooral contact op via één van onze contactmiddelen op de website of bel ons

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk worden gemeld maar binnen de wettelijke termijn van 14 dagen deze klacht moet duidelijk omschreven worden ingediend bij secondheaven.nl

3. Ingediende klachten worden binnen 1 week behandeld, mocht dit langer duren dan wordt u daar zo snel als mogelijk van op de hoogte gesteld

4. Indien een klacht gegrond wordt verklaard door secondheaven.nl, zal secondheaven.nl naar haar keuze de producten te retourneren of middels onze gemaakte afspraak tot oplossen van de klacht, handelen naar deze afspraak

5. Indien de klacht onderling niet kan worden opgelost dient u zich te wenden tot stichting geschillencommissie Nederland. De uitspraak is voor zowel secondheaven.nl als de consument bindend, als deze tot een uitspraak komt. Aan het voorleggen van een klacht bij deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de desbetreffende commissie

6. Een klacht schort de verplichtingen van secondheaven.nl niet op, tenzij secondheaven.nl dit schriftelijk aangeeft

 

Art 14. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen secondheaven.nl en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is alleen Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument in het Buitenland woonachtig is

2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing

 

Art 15. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van secondheaven.nl jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan secondheaven.nl verschuldigd is

Vragen en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen via email, telefoon of via het contactformulier op de homepage